Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben vooral moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): “Een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.

Moeilijkheden met lezen en spellen bij een dyslectisch kind geeft problemen met veel schoolse taken. Bij kinderen met dyslexie kunnen, voordat ze leren lezen en spellen, al problemen aanwezig zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid. Mensen met dyslexie hebben niet altijd alleen problemen met lezen en schrijven. Ze kunnen ook moeite hebben met algemene automatisering van  handelingen.

Dyslexie_tot_feb._2012

Wat doet de logopedist?

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, zoals bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat wij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid (automatiseren van taal en dergelijke).

 

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Lees- en spellingproblemen hebben vaak verband hebben met logopedische stoornissen. Informeer hierover bij de logopedist.